AKBÜK DOĞA ve DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
1.-    Derneğin Adı: “Akbük Doğa ve Düşünce Derneği (kısa adı: ADD)’dir.
Derneğin merkezi Didim Akbük’tür. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI:
2.-    Dernek; Dünya’da, ülkemizde ve özellikle de Aydın ili içerisinde doğal, kültürel, tarihsel, ulusal ve evrensel değerler ile Cumhuriyetimizin değer ve kazanımlarını korumak, geliştirmek ve tanıtmak; kıyı ve karasal bölgelerde otantik yapıyı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri korumak; anılan değerlerin belde dokusu ile uyumunun sağlanarak çevre değerlerine sahip çıkılması yönünde eğitsel, idari ve yasal alanlarda çalışmalar yapmak; topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu yönlerdeki mücadelelerin toplumsal bilinç düzeyine yükseltilmesi için eğitsel, kitlesel ve bilimsel nitelikte çalışmalar yapmak, toprakla birlikte dünya üzerindeki eko-sistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak, kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek, doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek, katkı sunmak; çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gayesi ile gerekli yasal ve idari müracaatlarda bulunmak; yerel halkın çevre ve doğa bilincinin gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak, yapılacak çalışmalara halkın aktif desteğini ve katılımını sağlamak ve sonuç olarak, Anayasamızın 56. maddesi hükmü ile teminat altına alınmış bulunan, “her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” savunmak ve bu yönde etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katkı vermek derneğin başlıca amaçlarını oluşturmaktadır.
Dernek, sürdürülebilir yaşam ilkesi doğrultusunda, başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışmayı düstur edinir, topraktan gelen toplumsal barışa inanır, halkla bütünleşmeyi, yörenin ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olmayı amaçlar.
Dernek çalışmalarında; güvenirlilik, saygınlık, şeffaflık, gönüllülük, katılımcılık esası benimsenmiştir. Dernek çalışmalarında siyasi partilerin güdümüne girmekten titizlikle kaçınan bağımsız bir çalışma yöntemini benimser ve bu yönde faaliyet gösteren kuruluşlarla organik bağlar kurmaktan titizlikle kaçınır. Ayrıca dernek üyelerinin; siyasi partiler içindeki gurup, hizip ve sair kişi merkezli çatışmalarda derneği araç olarak kullanmaya yönelik eylem, iş ve işlemleri işbu tüzüğün ruhuna ve lafzına karşı açık bir ihlal teşkil eder. Bu ilkeye aykırı her türlü davranış, eylem ya da işleme tevessül edilmesi ya da bu türden çaba ve çalışmalara aktif ya da pasif olarak katılınması, örtülü ya da açık destek veya katkı sağlanması ilgili üyeler açısından kesin ihraç nedeni oluşturur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK FAALİYET
ALANI VE ÇALIŞMA KONULARI:
3.-    Derneğin başlıca faaliyet konuları amacına yönelik olarak tahdidi olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir:
3.1.-    Çevre koruma konusunda duyarlılık göstererek çevre bilincinin yaygınlaşmasını sağlar. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribi, bozulması ve yok olmasının önlenmesi, mevcut bozulmaların giderilmesi, çevrenin iyileştirmesi, geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi ve Çevre Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan “ilkeler”in gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapar; bu ilke ve amaçların temin edilmesi gayesi ile yasal ve idari müracaatlarda bulunur. Halkın bu yönde bilinçlendirilmesi gayesi ile eğitsel çalışmalar yapar; konferanslar, paneller düzenler; çevre konusunda oluşan toplumsal muhalefetin önderliğini yapar ve amaçları doğrultusunda toplumun öncü gücünü oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar, etkinliklerde bulunur ve bu alanlarla sınırlı olmak üzere ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirir; sayılan amaçların gerçekleştirilmesini teminen yerel yönetimlerle, diğer sivil toplum kuruluşları ve resmi mercilerle müşterek çalışmalar yapar, koordinasyon ve güç birliği oluşturur.
3.2.-    Turistik, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin korunması, tanıtılması ve değerlendirilmesini sağlar.  Bu amaçla; kamu kurumları, yarı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar; bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar düzenler.
3.3.-    Müzelerle, çevrede bulunan kültür varlıkları ile ilgilenir, kazıları destekler. Kültür varlıklarının korunması ve tanıtılması amacı ile müze düzenlemelerine katkıda bulunur. Var olan müzelerin düzenlenmesi, koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar.
3.4.-    Kültürel konularda, edebiyat, tiyatro, resim, felsefe ve sair sanat ve düşünce alanlarında çalışmalar yapar; paneller düzenler, çalışmalar yapar, bu alanlarda çalışmalar yapan dernek ve sair kuruluşlarla iş ve güç birliği yapar, amacı doğrultusunda platformlar düzenler, mevcut olanlara katılır;
3.5.-    Çöp, atık yağ, katı atık ve benzeri dönüştürülebilecek madde ve sair malzemelerin toplanarak bertarafı, deniz kirliliğinin önlenmesi, ormanların korunması ve desteklenmesi, ağaç ve fidan dikme faaliyetleri, liman ve kıyıların temizliği, arıtma ve çöp toplama merkezlerinin kurulması, sivrisinek, haşarat ve karasinekle mücadele ve benzeri çevre sorunları konusunda bertaraf edici çalışmaların yapılması ve bu konularda halkın uyarılması, örgütlenmesi, müşterek çalışma ortamlarının oluşturulması ve eğitimi konularında faaliyet göstererek, sayılan bu alanlarda bilfiil çalışır;
3.6.-     İmara aykırı yapılanmalarla mücadele edilmesi, bu yönde yasal ve idari girişimlerde bulunulması konularında faaliyet gösterir, çirkin yapılaşmaya karşı mücadele yürütür;
3.7.-    Beldenin yasal mevzuata ve çevre değerlerine uygun bir biçimde gelişmesinin sağlaması için çalışmalar yapar. Bu konularda İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, imar planları ve uygulamalarını izler, öneri ve eleştirilerde bulunur.
3.8.-    Kentlilik ve hemşerilik bilincinin gelişmesi ve daha nitelikli bir nüfus yapısının oluşması amacı ile, başta eğitim kurumları olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği yapar ve ortak çalışmalar yapar ve düzenler.
3.9.-    Her türlü yazılı ve görsel malzemeyi üreterek ve kullanarak eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar yapar, bu alanlardaki çalışmaları destekler. Ulusal kuruluşlarla işbirliği yaparak sözü edilen çalışmaların, her kademedeki okullarla, okul öncesi eğitim ve eğitim sonrası aşamalarında yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur.
3.10.-    Çeşitli eğitim ve öğretim kurumlarıyla; dershane, yurt, pansiyon, huzurevi ve sığınma evleri gibi sosyal tesisler açıp işletir; var olanlara katkıda bulunur.
3.11.-    Türkçenin gelişmesi, bu konudaki yozlaşmaların önlenmesi ve yaşamın her alanında doğru olarak kullanılması için çalışır. Bu konuda yapılan çalışmalara katılır, destek olur.
3.12.-    El sanatlarının geliştirilmesi, tanıtılması ve değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapar, kurslar düzenler, düzenlenmesine katkıda bulunur. Halk eğitimi ve kültür değerlerimizin gelişmesi yönünde çalışmalarda bulunur. Halk oyunları etkinlikleri düzenler, ekipler kurar ve çalıştırır.
3.13.-    Bireyin ve yörenin ekonomik olarak gelişmesi için çalışmalarda bulunur. Çeşitli el sanatlarını geliştirmek, hatıra eşyaları üretimi, dikiş, nakış, halı ve kilimcilik, tavukçuluk, besicilik, zeytincilik, bağcılık, arıcılık ve şarap üretimi gibi konularda eğitsel çalışmalarda bulunur. Bu konulardaki üretimin geliştirilmesi yönünde çalışır. Üretilen ürünlerin sergilenmesi ve değerlendirilmesine katkıda bulunur.
3.14.-    Güzel sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat, fotoğraf, sinema ve benzeri alanlarda çalışma grupları oluşturur. Kitap okuma ve tanıtma etkinlikleri düzenler. Kitaplık ve okuma odaları kurar. Kurulmuş olanları destekler.   
3.15.-    Şenlikler ve festivaller düzenler. Bunların yurt içinde tanıtılmasını sağlayarak gelenekselleştirilmesine katkıda bulunur.
3.16.-    3.15.- Dernek, “yaşanan yöreye sahip çıkma bilinci”nin gelişmesi ve yerleşmesi yönünde çalışmalar yapar. Doğa, toplum ve kültürel alanlarda “kirlilik, bozulma ve yozlaşma” karşıtı girişimlerin oluşması, kitleselleşmesi yönünde çaba gösterir ve bu alanlarda sağlıklı çözümler üretilmesine öncülük eder; bu yönde eğitsel çalışmalar yapar; konferanslar, paneller düzenler.
3.17.-    Çalışmalarını, dernek organlarınca ya da kurulacak kollar ve çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Çalışmalarına finansal destek sağlamak üzere her türlü ticari, sanayi ve ekonomik işletme kurup, çalıştırabilir. Üyelerinin yararlanacağı lokal ve benzeri sosyal, kültürel tesisler açar. Taşınır veya taşınmaz mal edinebilir ya da kiralayabilir, kiraya verebilir; taşınmazlar üzerinde ayni haklar tesis edebilir.
3.18.-    Aydın ili sınırları içerisinde ve özellikle Akbük yöresinin ve Akbük’de yaşayan halkın yararına olacağı düşünülen her konuda girişimlerde bulunur ve gerekli çalışmaları yapar. Amacı doğrultusunda ve faaliyet konuları çerçevesinde yer alan tüm konu ve hususlarda “taraf” olarak yerini alır ve bu konularda sürdürülen çaba ve mücadelelere müdahil sıfatı ile katılır. Bu doğrultuda benzer kurumlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapar.
3.19.-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır;
3.20.-    Amacın gerçekleştirilmesi yönünde uygun bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder;
3.21.-    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bağış kabul eder;
3.22.-    Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu finansmanı temin etmek amacıyla ticari işletmeler kurar ve işletir;
3.23.-    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve sair benzeri etkinlikleri düzenler, üyelerinin belde halkının bu etkinliklerden yararlanmalarını sağlar;
3.24.-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda bir vakıf kurabilir, amacı doğrultusunda kurulmuş olan bir vakfa katılabilir; federasyon kurabilir ve amacı ile bağdaşır olması koşulu ile kurulmuş olan bir federasyona katılabilir;
3.25.-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür
3.26.-    Amacı ile paralellik gösteren diğer çevre örgütleri, düşünce kuruluşları ile iş ve eylem birliği yapar...
3.27.-     Sahipsiz hayvanların korunması için çaba gösterir;
3.28.-    Akbük’ün sahil yapısını koruyucu çalışmalar yapar, sahil şeridinde ve Kazıklı dağ yolunda çevreye uygun yürüyüş yolları tesisi için girişimlerde bulunur, alt yapı çalışmalarına sosyal ve teknik alanlarda katkılarda bulunur;
3.29.-    Dernek, başta Akbük yereli olmak üzere faaliyet gösterdiği Aydın ili sınırları içerisinde turizmin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapar; bu amaçla oluşturulacak platformlara katılır, derneğin ortak ya da benzer amaçları doğrultusunda diğer demokratik kitle örgütleri, kurum ve kuruluşlarla işbirliği, güçbirliği yapar ve ortak çalışmalarda bulunur.
3.30.-    Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir toplumsal bilinç düzeyine yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapar;
3.31.-    Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistem oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışır;
3.32.-    Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek yönünde çalışır;
3.33.-    Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapar, bu yöndeki çalışmalara destek verir, katılır ve imkânlar ölçüsünde katkıda bulunur…
 
DERNEĞİN FAALİYET ALANI:
4.    Dernek; sosyal, kültürel, düşünsel alanlarda faaliyet gösterir. Doğanın ve çevrenin korunması yönünde çalışmalarını sürdürür.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:
Madde 5.-     Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
5.1.-     Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
5.2.-     Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
5.3.-     Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde 6.-     Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 7.-     Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
7.1.-     Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
7.2.-     Dernek yönetim kurulunun dernek tüzüğüne uygun olarak verdiği görevlerden kaçınmak,
7.3.-     Dernek aidatlarını süresi içinde ödememek.
Üyeler yıllık aidat borçlarını her yılın en geç aralık ayının son gününe kadar [kendilerinden talep edilmeden] ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen üye, 1 Ocak tarihinde temerrüde düşmüş sayılır. Yönetim kurulunca temerrüde düşen üyeye bir ikaz mektubu gönderilerek, 20 günü geçmemek üzere yeni bir önel tanınabilir. Üyenin derneğe beyan ettiği adresine yapılan gönderinin bila/ tebliğ dönmüş olması, ilgili ikaz mektubunda tanınan sürenin geçerliliğini etkilemez.  Başka bir deyişle, yönetim kurulu böyle bir önel verme yolunu benimsemiş ise, tanınan sürenin sonunda üyenin ihraç prosedürüne devam edilir.
Temerrüde düşen üyenin borç miktarına posta giderleri, aylık yüzde 10 temerrüt faizi ve ayrıca üyelik aidat miktarının % 50’si cezai şart olarak ilave edilir. Yönetim kurulu temerrüde düşen üyesini ihraç etmeyerek hakkında tahsil sürecine devam edebilir.
7.4.-    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. Söz konusu kararın ilgili üyeye tebliği ihraç kararının verilebilmesi için bir ön-şart değildir. Bu maddenin uygulanabilmesi için söz konusu yönetim kurulu kararının Dernek’in internet sitesinde yayınlanmış olması yeterlidir.
7.5.-    Üye olma şartlarından birisini kaybetmiş olmak,
7.6.-    Dernek amacına aykırı fiil ve davranışlarda bulunmak, beyanat vermek, iş ve işlemlere girişmek, bu kapsamda yerel basında yazı yazmak, açıklamada bulunmak, beyanat vermek;
7.7.-    Dernek üyeleri hakkında hakaret, sövme ve müessir fiil uygulamak.
Derneği küçük düşürecek fiil ve davranışlarda bulunmak, ifadeler kullanmak; bu ifadeleri yerel basında yazı yazmak, bu yönde açıklamada bulunmak ve beyanat vermek.
7.8.-    Dernek faaliyetlerini ve yönetimini herhangi bir siyasi partinin tesir ya da egemenlik alanına doğru taşımak için faaliyetlerde bulunmak veya bu yönde çalışmak, çaba göstermek…
7.9.-    Dernek faaliyetlerini ve yönetimini herhangi bir siyasi partinin tesir ya da egemenlik alanına doğru taşımak için faaliyetlerde bulunmak veya bu yönde çalışmak, çaba göstermek…

Yukarıda sayılan durumlardan birisinin tespiti halinde ilgili üye savunması alınmak suretiyle yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez

DERNEK ORGANLARI:
Madde 8.-     Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
8.1.-     Genel kurul
8.2.-     Yönetim kurulu
8.3.-     Denetim kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ,
TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:
9.    Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
9.1.    Genel kurul;
    Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
    Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
    Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Temmuz ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
    Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
    Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

9.2.    Çağrı Usulü;
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
    Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
    Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
    Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
    Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
    Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
10.    Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız
Alınan Kararlar:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
11.    Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır: 
11.1.    Dernek organlarının seçilmesi,
11.2.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
11.3.    Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
11.4.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
11.5.    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11.6.    Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
11.7.    Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
11.8.    Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11.9.    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
11.10.    Derneğin vakıf kurması,
11.11.    Derneğin fesih edilmesi,
11.12.    Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
11.13.    Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
12.    Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı belirler. 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 13.-     Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
13.1.-     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
13.2.-     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
13.3.-     Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
13.4.-     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
13.5.-     Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
13.6.-     Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
13.7.-     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
13.8.-     Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
13.9.-     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
13.10.-     Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13.11.-     Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
Madde 14.-     Denetim kurulu, bir asıl ve bir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 15.-     Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Madde 16.-     Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
16.1.-     Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz.  Aylık üyelik aidatı bir TL’dir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
16.2.-     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
16.3.-     Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
16.4.-     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
16.5.-     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
16.6.-     Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
16.7.-     Diğer gelirler.       

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:
Madde 17.-     Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
17.1.-     Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
17.2.-     Tutulacak Defterler
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:
17.2.1.-     İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1.- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2.- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık 1aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3.- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4.- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5.- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6.- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

17.2.2.-     Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1.- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2.- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
17.3.-     Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
17.4.-     Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:
Madde 18.-     Söz konusu işlemler aşağıdaki şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır:
18.1.-     Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
18.2.-     Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
18.3.-     Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
18.4.-     Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ:
Madde 19.-     Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Madde 20.-     Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıda düzenlenmiştir:
20.1.-     Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
20.1.1.-     Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
20.1.2.-     Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
... eklenir.
20.2.-     Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
20.3.-     Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
20.4.-     Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
20.5.-     Değişikliklerin Bildirilmesi:
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Madde 21.-     Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Madde 22.-     Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Madde 23.-     Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ:
Madde 24.-     Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Akbük Kültür ve Çevre Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Madde 25.-     Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 25 (Yirmibeş) maddeden ibarettir.


Ö.Faruk Haksal  …………….. Geçici Yönetim Kurulu Başkanı
Arzu Kurt ………………………… Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gülru Pere ………………………. Geçici Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Hasan Heper …………………… Geçici Yönetim Kurulu Saymanı
Ayşıl Döver ……………………… Geçici Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Sertman ………………. Kurucu Üye
Fedli Fırat ………………………. Kurucu Üye
A.Ayşıl Haksal ……………….. Kurucu Üye


ANKETİMİZ YENİLENDİ. LÜTFEN OY VERİNİZ...


DOĞA ve KÜLTÜR KONULARI ÜZERİNE SİTEMİZE YAZABİLİR, DÜŞÜNCELERİNİZİ İLETEBİLİR; ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL HABERLERİ SİTEMİZE İLETEBİLİRSİNİZ.


DÜŞÜNCELERİNİZİ İLETEBİLİR;


ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL HABERLERİ BİZLERE İLETEBİLİRSİNİZ.


İletişim adresi: farukhaksal@gmail.com


 
Dernekler siyasi çekişmeler içinde taraf olmalı mı?
Olabilir (2 %)
Asla olmamalı (7 %)
Bir adayı destekleyebilmeli (0 %)
Kesinlikle tarafsız kalmalı (89 %)
Toplam 356 Oy (Sonuçlar)
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com